انجام کلیه ترجمه های تخصصی ما عمل می کنیم درخواست مشاوره پروژه ایی در سر دارید ؟ در یک چشم به هم زدن پروژه و پایان نامه های خود را به ما بسپارید. درخواست مشاوره
87%میزان رضایت از کیفیت ترجمه
58+پروژه های انجام شده
80%میزان رضایت از زمان تحویل

تعرفه های ترجمه

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتدرصد تخفیف برنزینقره ایطلایی
1 تا 251 تا 6250%0 165 ریال448 ریال953 ریال
26 تا 506251 تا 12500%5 157 ریال425 ریال905 ریال
51 تا 10012501 تا 25000%10 149 ریال403 ریال857 ریال
101 تا 20025001 تا 50000%12 145 ریال394 ریال837 ریال
201 تا 50050001 تا 125000%15 140 ریال381 ریال810 ریال
501 تا 20135125001 تا 5033750%20 132 ریال358 ریال762 ریال

همکاری

جزوه ، کتاب یا مقالات مرتبط خود را میتوانید در سایت ما بارگذاری کنید

جزوه یا مقاله مد نظرتان را پیدا نکردید؟